• آدرس: شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، مرکز رشد واحدهای فناور
  • تلفن: ۰۳۸۳۳۳۶۱۰۹۹
  • ایمیل: ideareg@iaushk.ac.ir