اعضای تیم مشاورین ساماک

عکس ناشناس

دکتر شهرام مشهدی زاده

معاون پژوهشی و نایب رئیس شورای مرکز رشد

عکس ناشناس

دکتر کامران قدوسی

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

عکس ناشناس

دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی

رئیس دانشگاه و رئیس شورای مرکز رشد

عکس ناشناس

دکتر فرشاد کیومرثی

مدیرکل برنامه ریزی و شورای اقتصاد دانش بنیان

عکس ناشناس

دکتر حسن ممتاز

عضو شورای مرکز رشد

عکس ناشناس

مهندس سعید کبیریان

رئیس دفتر ارتباط با صنعت

عکس ناشناس

مهندس فرود یداللهی

عضو شورای مرکز رشد